آخرین اخبار کاشان

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کاشان منتشر شد

وبکا نیوز

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کاشان منتشر شد

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کاشان، مشکات، قمصر، نیاسر، برزک، کامو و چوگان و جوشقان قالی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرهای کاشان، مشکات، قمصر، نیاسر، برزک، کامو و چوگان و جوشقان قالی می‌رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای فوق الذکر به شرح زیر می‌باشد:

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر برزک به شرح زير مي باشد:

۱-آقای محمدرضا باقری برزکي فرزند حسين کد نامزد ۱۵
۲ – آقای محمد بخردی فرزند علي اکبر کد نامزد ۱۶
۳ – آقای محمد تدين برزکي مشهور به – فرزند حسن کد نامزد ۱۸
۴ – آقای محسن جان جاني جزئي فرزند غلامحسين کد نامزد ۱۹
۵ – آقای محمدرضا رحيم زاده برزکي فرزند باقر کد نامزد ۲۱
۶ – آقای محمدتقي غلامي برزکي فرزند محمد کد نامزد ۲۵
۷ – آقای عباسعلي کاردان فرزند علي محمد کد نامزد ۲۷
۸ – آقای محمد مريدی فرزند حسينعلي کد نامزد ۲۸
۹ – آقای سيدمحمدرضا مصطفوی فرزند سيداحمد کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای محمد مهران فر مشهور به کوه سالى فرزند امراله کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای سلمان هوشياربرزکي مشهور به – فرزند غلامحسين کد نامزد ۴۵

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر جوشقان قالی به شرح زير مي باشد:

۱- آقای محمود برزگر فرزند عباسعلي کد نامزد ۱۷
۲ – آقای حسين حيدری فرزند ناصر کد نامزد ۱۹
۳ – آقای حميد خوش طالع فرزند احمد کد نامزد ۲۱
۴ – آقای محمدرضا زرگری مشهور به بهمن فرزند قربانعلي کد نامزد ۲۴
۵ – آقای احمدرضا ساغری فرزند سهراب کد نامزد ۲۵
۶ – آقای منصور شجاعي نژادجوشقاني فرزند غلامحسين کد نامزد ۲۶
۷ – آقای اردلان صادق پور فرزند علي کد نامزد ۲۷
۸ – آقای حميدرضا صمدی فرزند حسنعلي کد نامزد ۲۸
۹ – آقای احمدرضا طالب زاده فرزند عباسعلي کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای احمد قادری جوشقاني فرزند ميرزامحسن کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای حميدرضا قمي فرزند محمدعلي کد نامزد ۴۲
۱۲ – آقای رحمن گرگين فرزند آقابهمن کد نامزد ۴۶

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر قمصر به شرح زير مي باشد:

۱-آقای سيدخليل ارادتي قمصری فرزند اقاسيدمحمد کد نامزد ۱۷
۲ – آقای مهدی آقائي قمصری فرزند محمدعلي کد نامزد ۱۸
۳ – خانم زهره اللهياری فرزند منوچهرخان کد نامزد ۱۹
۴ – آقای ميثم باستان فرزند اسداله کد نامزد ۲۱
۵ – آقای عليرضا تنهائي قمصری فرزند عبدالعلي کد نامزد ۲۴
۶ – آقای محسن حبيبي قمصری فرزند محمد کد نامزد ۲۵
۷ – آقای ابوالفضل خان دائي قمصری فرزند عبدالله کد نامزد ۲۶
۸ – آقای مرتضي خسروی نيا فرزند ماشااله کد نامزد ۲۷
۹ – آقای اميرحسين رحيم پورقمصری فرزند محمد کد نامزد ۲۹
۱۰ – آقای سعيد رضائي قمصری فرزند عباس کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای غلامرضا روحي فرزند عليرضا کد نامزد ۴۲
۱۲ – آقای جمشيد سالمي قمصری فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۵

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر کاشان به شرح زير مي باشد:

۱-آقای مجتبي آبام فرزند عباس کد نامزد ۱۲۴
۲ – آقای محمد ابراهيمي فرزند حميدرضا کد نامزد ۱۲۶
۳ – آقای عليرضا ابراهيمي فيني فرزند اميرهوشنگ کد نامزد ۱۲۷
۴ – آقای على احتشام مشهور به احتشام کاشانى فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸
۵ – آقای اميرحسين احمدی فرزند علي اکبر کد نامزد ۱۲۹
۶ – آقای سعيد احمدی فرزند علي کد نامزد ۱۴۱
۷ – آقای عباس اخوان فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۵
۸ – آقای ابوالفضل آرامش فرزند محمدتقي کد نامزد ۱۴۶
۹ – آقای علي اصغر آرامش فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷
۱۰ – آقای مهدی آراميده مشهور به – فرزند محسن کد نامزد ۱۴۸
۱۱ – آقای مهدی آريا فرزند عباس کد نامزد ۱۴۹
۱۲ – آقای بهروز اسمعيل پور مشهور به – فرزند خيراله کد نامزد ۱۵۲

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر کامو و چوگان به شرح زير مي باشد:

۱-آقای اصغر ابراهيمي فرزند علي عباس کد نامزد ۱۵
۲ – آقای محمد ارباب فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۶
۳ – آقای محسن حسين زاده فرزند محمدتقي کد نامزد ۱۸
۴ – خانم خديجه خلقي فرزند اميدعلي کد نامزد ۱۹
۵ – آقای علي رحماني مشهور به على قلى فرزند عباسقلي کد نامزد ۲۱
۶ – آقای عزت الله رعيت فرزند محمدآقا کد نامزد ۲۴
۷ – آقای مهدی عبدالهي مشهور به – فرزند قربان کد نامزد ۲۵
۸ – آقای محسن فرجي فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۶

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر نياسر به شرح زير مي باشد:

۱ – خانم طاهره اسلامي فرزند علي اصغر کد نامزد ۱۵
۲ – آقای علي بجوئي نياسر فرزند حسن کد نامزد ۱۶
۳ – آقای مهدی تقي پورنياسر فرزند مصطفي کد نامزد ۱۷
۴ – آقای محمد جمشيدی فر فرزند حسين کد نامزد ۱۹
۵ – آقای فرامرز شافوری فرزند علي محمد کد نامزد ۲۱
۶ – آقای علي عارفان اصل مشهور به على غلام فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵
۷ – آقای محمد عباسي نياسر فرزند علي اکبر کد نامزد ۲۷
۸ – آقای حسن فرزين فر فرزند حسين کد نامزد ۴۱
۹ – آقای محمدحسين کاظمي نياسر فرزند ماشااله کد نامزد ۴۲

🔺اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر مشکات به شرح زير مي باشد:

۱ – آقای محمد احمدی فرزند رضا کد نامزد ۱۵
۲ – آقای رضا آقامحمدی فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۳ – خانم شهناز پرکاس مشهور به – فرزند علي کد نامزد ۱۷
۴ – آقای عليرضا پشتاره مشهور به – فرزند محمد کد نامزد ۱۸
۵ – آقای علي اکبر جلالي مشکاني فرزند تقي کد نامزد ۱۹
۶ – آقای ابوالفضل خرمي مشکاني فرزند قدمعلي کد نامزد ۲۱
۷ – آقای سيدابوالفضل راستگوفر فرزند سيدمجيد کد نامزد ۲۵
۸ – آقای عليرضا عبداله زاده فرزند عزت اله کد نامزد ۲۷
۹ – آقای عباس عبدالهي مشکاني فرزند احمد کد نامزد ۲۸
۱۰ – آقای صابر کاکلي محمودآبادی فرزند حسن کد نامزد ۲۹
۱۱ – آقای علي کاکلي محمودآبادی فرزند عباس کد نامزد ۴۱
۱۲ – آقای محسن مهدی زاده محمودآبادی فرزند قنبر کد نامزد ۴۵

وبکانیوز

   

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید